top of page

Mot ISO-sertifisering: Behov for rett kunnskap og forståelse for vårt behov

Lars Øvergaard er HR & HMS leder i konsernet VA365. Når han skulle velge konsulenter til å bistå med tjenester opp mot ISO-sertifisering var det viktigste for han å få med noen som hadde riktig kunnskap til å hjelpe de på vei, - og personer som de hadde god kjemi med. Han startet konsernets samarbeidspartner på bedriftshelsetjenester, Salutis HMS, for han visste at Salutis-selskapene kunne tilby andre tjenester også. Her er hans kundehistorie:


Behovet for ISO-sertifisering på 9001 (kvalitet) og 14001 (ytre miljø)

Med et stadig høyere fokus på kvalitet og ytre miljø i vår bransje og samfunnet for øvrig, var det naturlig for VA365 å ta steget mot ISO-sertifikater. I takt med at både våre kunder og vi setter høyere krav til våre prosesser, vil en sertifisering også bidra til å utvikle oss i riktig retning. Når vi nå er blitt 6 selskaper vil en sertifisering også hjelpe oss med å strukturere fellesskapet i VA365 ytterligere.


 VA365 leverer tjenester innen slamtømming og behandling av avløpsvann, høytrykksspyling, tørrsuging, rørinspeksjon, lekkasjesøk, desinfisering, tetthetskontroll, trykkprøving, kontroll og rengjøring av olje- og drivstofftanker, innsamling av farlig avfall og tilhørende tjenester. De har leveranser av tjenester til industri, kommunale, interkommunale og private virksomheter.VA365 konsernet består av følgende driftsselskaper:

· Arnkværn Miljø og Renovasjon

· Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo

· Br. Stenskjær

· Avavi

· Gudbrandsdal Miljø

· Slettås VA Teknikk


 

Før og nå…

ISO er en del av strategien for alle selskapene. Vi jobber kanskje mer bevisst nå etter sertifiseringen, og det er nok mer tydeliggjort hvilke faktorer vi skal følge opp. Fokusområder innenfor kvalitet og ytre miljø er nå på agendaen i driftsmøter og personalmøter, så det «dras frem i alle sammenhenger», for å skape engasjement og forståelse hos alle våre medarbeidere.

Et annet eksempel er at vi nå bruker mer tid på on-boarding prosessen ved ansettelser, vi har tro på at det vinkler ting mer riktig fra start av når vi skaper en dypere forståelse av våre verdier og mål.

Vi gjør noe nytt og noe annerledes enn før. Eksempler på det er at vi nå rutinemessig gjennomfører driftsmøter og Ledelses gjennomgang med fokus på utarbeidet materiale ifbm sertifiseringen. Konsernets felles KPI’er (Key Performance Indicators) analyserer og dokumenterer hvilke tiltak vi må gjøre for å nå målene.

Jeg oppfatter dette som et stempel på at vi er blitt mer profesjonelle og jobber mer målrettet.

Ingen store fartsdumper i prosessen

Totalt sett har det ikke vært noen store fartsdumper i prosessen. I og med vi hadde flere driftsselskaper involvert i prosessen samtidig, var det litt varierende engasjement i oppstartsfasen. Dette handlet både om arbeidsbelastning og forståelse av omfanget en sertifisering har. I samarbeid med Salutis Solutions har konsernleder Ole Kristian Qvale og jeg drevet prosjektet fram, men med tung involvering av daglig leder i de respektive driftsselskaper som til syvende og sist sitter med hovedansvaret for implementering i sitt selskap.

Erfaringen for meg som prosjektleder er at det har vært en stor betydning at prosjektet er godt forankret i konsernledelsen fra dag en.

En annen erfaring er jo at vi gjorde hele denne reisen gjennom pandemien, noe som førte til mange Teams møter og lite fysiske møter. Fysiske møter skaper lettere dialog og gode diskusjoner, samtidig som Teams møter komprimerer tidsbruk og reiser. Sett fra et normalt ståsted så hadde vel prosessen vært noe enklere om vi kunne «vandret fritt» mellom begge alternativer, uten å tenke på pandemien.


Mest nyttig

ISO-standardene har et byråkratisk innhold, men Salutis Solutions ga oss god forståelse for selve innholdet i standardene, og det forenklet arbeidet med å se hvilke mangler vi måtte jobbe med.

Det er spesielt to ting som ga stor drahjelp og nytte: Det første er status og behovsanalysen som ga en god og konkret oversikt på vår egenkompetanse, samtidig som den pekte på hva vi hadde på plass og hva som måtte tas tak i. Det andre er internrevisjonen Salutis Solutions gjorde før sertifiseringen. Inkludering og involvering av medarbeidere fra både ledelse, administrasjon og operatør, skapte en tydelighet og et fokus på hvilke fellesnevnere vi jobber sammen for, uavhengig av rolle og stilling.

Når sertifiseringsorganet utførte sertifiseringen i etterkant av vår internrevisjon, var opplevelsen at uansett hvem de spurte, så var forankringen lik. Det hadde blitt en felles grunnforståelse for kvalitet og ytre miljø i organisasjonen og det var fasinerende å observere dette i sertifiseringsprosessen.


Et bevisst forhold til kvalitet og ytre miljø

Noen av KPI’ene vil på sikt gi resultater og noen KPI’er må tunes litt, men andre ser vi konkrete resultatet av allerede nå: Vi måler blant annet tomgangskjøring på kjøretøyene i alle selskapene og nå faller dette, det er litt kult.

Tidligere registrerte vi avvikene og behandlet de som om de samme avvikene aldri kom til å skje igjen. Nå iverksetter vi korrigerende tiltak for å eliminere repeterende avvik. Vi har med andre ord løftet hele prosessen et nivå opp, og dette involverer både administrasjon og operatørene i arbeidet.

Lederne i alle våre selskap har gjennom prosessen skapt et bevisst forhold til kvalitet og ytre miljø, og har dette på agendaen, det er dette det blir størst resultater av. Jeg er også stolt over at vi sertifiseringen ble gjennomført uten avvik, det er et resultat av felles målrettet arbeid.


Valg av konsulenter

Vi hadde lite kunnskap om hva en ISO-sertifisering innebar, så det var viktig for oss var å få med noen som hadde rett kunnskap og evne til å formidle standardenes krav til å hjelpe oss på vei. For å få til det i en prosess som arbeids- og tidskrevende var det også viktig for oss at vi og konsulentene hadde god kjemi fra første møte. Prosessen hadde garantert blitt tyngre om vi ikke var på bølgelengde.

Totalt sett fikk vi et godt inntrykk av Salutis Solutions fra starten av, og de hadde bakkekontakt.

De forstod våre behov og muligheter opp mot våre virksomhetsområder og var imøtekommende og interessert i å hjelpe oss med utfordringen mot ISO-sertifikatene.

Kort oppsummert så hadde veien vært langt tyngre å gå uten deres bistand.


Commentaires


bottom of page